Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van de applicatie zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door Metaphora te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Metaphora Holding BV goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven.

Metaphora Meeting Software en de dienst “Metaphora Meetings” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Metaphora Holding BV (Metaphora). Aan het gebruik van Metaphora Meeting Software zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Metaphora Meeting Software te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Metaphora schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Metaphora Meeting Software wordt u aangeboden ten behoeve van automatiseringsdoeleinden binnen uw bedrijf middels de via Metaphora Meeting Software aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2 Om Metaphora Meeting Software te kunnen gebruiken voor het zelf aanmaken en/of bekijken van oude sessies, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken. Voor het anoniem deelnemen aan een sessie met een sessiecode is geen registratie noodzakelijk.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Metaphora Meeting Software mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Metaphora Meeting Software heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de content die wordt gedeeld met behulp van de software. Metaphora behoudt zich het recht voor om content die in strijd is met de Nederlandse wet en regelgeving te verwijderen.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Metaphora Meeting Software te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 In het bijzonder is het verboden Metaphora Meeting Software op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.

2.3 Indien Metaphora constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Metaphora zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van Metaphora Meeting Software hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Metaphora Meeting Software of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Metaphora Meeting Software gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Metaphora is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Metaphora Meeting Software gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6 Metaphora kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Metaphora van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Metaphora spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 Metaphora onderhoudt Metaphora Meeting Software actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Metaphora dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3 Metaphora mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Metaphora Meeting Software aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Metaphora zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst Metaphora Meeting Software, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Metaphora Holding BV. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Metaphora, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Metaphora heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor verbetering van de dienst, inclusief voor toekomstige diensverlening.

4.3 Indien u informatie stuurt naar Metaphora, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 Metaphora zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Metaphora Meeting Software, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Metaphora daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Metaphora zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van Metaphora Meeting Software is een eenmalige of een maandelijkse vergoeding verbonden.

5.2 Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Metaphora of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3 Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden

5.4 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Metaphora beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2 Metaphora Meeting Software is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Metaphora meldt.

6.4 In geval van overmacht is Metaphora nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor de overeengekomen contractsduur. Het contract wordt stilzwijgend verlengd en is dan per maand opzegbaar.

7.2 Metaphora Meeting Software kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

7.3 U kunt op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst. Data wordt tot twee maanden na opzegging bewaard.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1 Metaphora mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.

8.2 Metaphora zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Metaphora Meeting Software worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Metaphora gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Metaphora wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 Metaphora is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Metaphora of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 mei 2018

Metaphora kan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijziging